Zamknij
REKLAMA

INFORMACJA O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI DYREKTORA

19:50, 17.05.2019 | D.D
REKLAMA
Skomentuj

INFORMACJA O POSZUKIWANIU KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNKCJI 
DYREKTORA RODZINNEGO DOMU DZIECKA
Starostwo Powiatowe w Myszkowie, 42-300 Myszków ul. Pułaskiego 6
informuje, że poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji 
Dyrektora Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie
 
1. Wymagania niezbędne:
Dyrektorem placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego może być osoba, która:
a) posiada wykształcenie średnie,
b) posiada świadectwo ukończenia szkolenia dla kandydatów do prowadzenia rodzinnego  
    domu dziecka zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu 
    rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.) bądź  
    zobowiąże się do ukończenia w/w szkolenia do dnia rozpoczęcia pracy na stanowisku,
c) posiada pozytywną opinię organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącą
    predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora, 
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
    zawieszona ani ograniczona,
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do 
   niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 
   przestępstwo skarbowe,
g) jest zdolna do kierowania placówką opiekuńczo – wychowawczą, co zostało  
    potwierdzone zaświadczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań do pełnienia tej 
    funkcji. 
 
2. Wymagania dodatkowe
a) doświadczenie w pracy z dziećmi,
b) posiadanie wiedzy specjalistycznej z zakresu pedagogiki opiekuńczo – resocjalizacyjnej, 
    psychologii, pracy socjalnej,
c) znajomość przepisów dotyczących postępowania administracyjnego oraz samorządu
    terytorialnego,
d) znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
    pieczy zastępczej,
e) samodzielność w podejmowaniu decyzji,
f) umiejętność rozwiązywania konfliktów interpersonalnych,
g) komunikatywność i kreatywność. 
 
3. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) Zabezpieczenie całodobowej opieki i wychowania nad wychowankami przebywającymi    
    w placówce, w szczególności:
a) traktowanie dziecka w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej,
b) zapewnienie dostępu do przysługujących świadczeń zdrowotnych,
c) zapewnienie kształcenia, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych,
d) zapewnienie rozwoju uzdolnień i zainteresowań,
e) zaspakajanie potrzeb emocjonalnych, bytowych, rozwojowych, społecznych oraz religijnych,
f) zapewnienie ochrony przed arbitralną lub bezprawną ingerencję w życie prywatne dziecka,
g) umożliwienie kontaktu z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej. 
2) Współpraca ze szkołami oraz innymi instytucjami w zakresie spraw dotyczących 
    poszczególnych wychowanków.
3) Organizacja sprawnego funkcjonowania Rodzinnego Domu Dziecka w Myszkowie,
         dbałość o mienie placówki. 
Planowany termin ogłoszenia konkursu 29 lipca 2019 roku
Wszelkie informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Myszkowie ul. Partyzantów 21, 42-300 Myszków lub pod nr telefonu 34/315-79-08. 
 

[Powiat Myszkowski]

(D.D)

Co sądzisz na ten temat?

podoba mi się 0
nie podoba mi się 0
śmieszne 0
szokujące 0
przykre 0
wkurzające 0
facebookFacebook
twitterTwitter
wykopWykop
komentarzeKomentarze
REKLAMA
REKLAMA

komentarz (0)

Brak komentarza, Twój może być pierwszy.

Dodaj komentarz

© myszkow365.pl | Prawa zastrzeżone